Algemene verkoops-leverigs-en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden
1. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaan-
de ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schade-
vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht
steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

B.T.W BE0474.261.506 HR.Veurne 27417

Koopjesparadijs .B.V.B.A. Maatschappelijke zetel
Ooststraat 91 Lo-Reninge 8647

1/Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon ondertekend voor akkoord door de klant zijn enkel en bij uitsluitting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
Zoals : Alle producten worden zonder garantie na het uitpakken geleverd

2/De bestekkenen prijsoffertes zijn gebasseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten, indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze het rechtvoor prijzen op evenredige wijze aan te passen, De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3/Klachten inzake de conformite eit of de zichbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de achtenveertig uur na de levering of afhaling en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4/ Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum, Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden,

5/Alle facturen zijn contant betaalbaar, te L0-Reninge tenzij anders werd bedongen,

6/Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, Bovendien is een foraitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag.

7/In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250euro en dit onder uitdrukkelijke voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

8/Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper,

9/In geval van betwisting zijn de rechtbanken of vrederechter teritoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan )zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten ) worden uitgevoerd,

10/Indien de koper de goederen niet afhaald op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beshouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, De bewaring van de goederen in afwachting van livering of afhaling, geschied op kosten en risico van de koper, de bestellingen hooger dan 500 euro worden alleen aanvaard na overschrijving

11/De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beêidigd ingeval van ommogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e,d, ,,,

12/Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant,

13/De goederen (polyester figuren breekbaar )worden verzonden of afgehaald op risico van de koper, opdrachtgever, afnemer, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder, De. vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper,

14/Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend,

15/Goederen worden niet geruild of teruggenomen, goederen worden altijd door klant gecontrolleerd op breuk, nazien ter plaatse of op eigen risico.

16/Garantiebepalingen zijn ingesloten in elke verpakking van elektronica, lees deze voor het gebruik, volg strikt de voorwaarden op, alleen dan kan gebruik worden gemaakt van de garantie die door deze fabriekant wordt aangeboden, op de niet zichbare fabricage fouten,

17/De informatie op de website van decolacour is eigendom van Koopjesparadijs BVBA
en valt onder het copyright van Koopjesparadijs BVBA Kamer van Koophandel HR.Veurne 27417
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de website is vervaardigd nemen wij geen verantwoording voor eventuele typefouten en of onjuistheden.